Regulamin konkursu “Wygraj książkę z Polkami na Obczyźnie”

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest portal “Polki na Obczyźnie”, dalej zwany organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/polkinaobczyznie (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Konkurs trwa od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2021 do północy.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem FanPage 27 kwietnia 2021
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: pytanie konkursowe
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca. 
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najciekawszą/najbardziej kreatywną odpowiedź na zadane pytanie, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest ebook “Świat według Polki. Zbiór opowiadań”.
 2. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez zwycięzcę adres mailowy
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 1 maja 2021. Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe 
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.